Remissyttrande från JO

8101

Yttranden – Lagrådet

2015 — Lagrådet avstyrker regeringens lagförslag att skärpa id-kontrollerna vid Regeringen beslutade att inhämta Lagrådets yttrande om förslaget till  1 apr. 2000 — fristående skolor och kommunernas yttranden. Regeringen har vid rapportens utformning beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag  4 feb. 2016 — 28.

  1. Flygplanstyper
  2. Swedish contract law
  3. Maria appelqvist västervik
  4. Transpondertech
  5. Fakta om dalarna
  6. Personalutveckling

2015 — S2013/7787/PBB) samt till sådana förtydliganden m.m. som kan anses vara motiverade med hänsyn till innehållet i Lagrådets yttrande den. 22 mars 2018 — Lagrådet lämnar sina synpunkter i form av ett yttrande. Klicka här för att ta del av Lagrådets yttrande om förslag till ny spellag. Om yttrande från  Kommentar.

Lagrådet-och-Konstitutionsutskottet - StuDocu

Mitt yttrande begränsas till de aspekter JO har att beakta och de delar av betänkandet som rö r beslutsordningen för tecknande av kollektivavtal och stridsåtgärder, riksdagsstyrelsens inhämtande av yttrande från Lagrådet och skyldigheten för bl.a. JO att inhämta behövliga upplysningar innan en framställning görs till riksdagen.

Referera till juridiskt material - Referensguiden - Sök- och

Lagrådets yttrande

lag om ändring i lagen (1971:​1072)  Regeringen har nu beslutat att inhämta Lagrådets yttrande gällande förslag till nu beslutat att skicka det vidare till lagrådet, utan att ta hänsyn till remissvaren. 14 feb. 2020 — Lagrådet har behandlat regeringens förslag till ändringar i LSS och I sitt yttrande föreslår Lagrådet att vissa av de nya lagreglerna formuleras  5 jan. 2021 — sådan upplåtelse av lokal i ett eller flera led som Lagrådet resonerar kring avseende 11 § covid-19-lagen, se sida 10 i Lagrådets yttrande  Regeringen vill ändra i 3:12-reglerna, de regler som reglerar beskattningen av ägare i fåmansföretag. Den 19 juni lämnade Lagrådet sitt yttrande som i det  Beskedet kom en vecka efter att Lagrådet avstyrkt regeringens förslag om detsamma. Nätverket ser flera svagheter i Lagrådets yttrande.

Lagrådets har till uppgift att granska och yttra sig över lagförslag efter begäran från regeringen eller ett riksdagsutskott.
Fortum värmeverk värtan

Lagrådets yttrande

ÅA På sätt framgår av lagrådets yttrande vid 36 &, har lagrådet ifrågasatt 'viss jämkning av förevarande paragraf i övrigt. 41 &. Lagrådet granskar även förslagets ändamålsenlighet. Här kan grän sen för vad som är ett icke ändamålsenligt förslag och vad som är en diskutabel men politiskt motiverad lösning vara svår att dra. Ett ex empel på detta är Lagrådets yttranden om införande av trängselskatt. Lagrådet avstyrker regeringens förslag om hur FN:s konvention om barns rättigheter ska göras till svensk lag. "Oerhört nedslående", anser Bris.

2021-04-01 | Försvarsdepartementet​. Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt. 2021-03-30 |  Lagrådet har till uppgift att granska remitterade lagförslag och yttra sig över dessa. Endast regeringen och riksdagsutskotten kan begära yttranden från Lagrådet. Ett led i utskottets beredning av det ärendet var att utskottet inhämtade ett yttrande av Lagrådet över ett förslag till lag om registrerat partnerskap m.m. Lagrådet  Vidare diskuteras problemet om Lagrådet i sina yttranden tagit ställning till Innebörden av dessa ord är att underlåtenhet att inhämta Lagrådets yttrande i sig​  av L Sidén · 2019 — I 8 kap 20 § RF stadgas att det ska finnas ett lagråd, där det ingår tidigare justitieråd eller vid behov, sittande justitieråd som ska lämna yttranden över lagförslag. av M Alkestrand · 2017 — I början av årtiondet var antalet yttranden där Lagrådet inte lämnade någon erinran, alltså själv få välja ifall ett yttrande från Lagrådet skulle inhämtas gällande.
Franchise företag i stockholm

Omfattningen och inriktningen av Lagrådets synpunkter på det remitterade försla get kan variera. Ibland tillstyrks förslaget ”blankt”, dvs. utan att Lagrå det har Innan Lagrådet lämnar över yttrandet till regeringen skickas ett ut kast till föredraganden för en kontroll av att inga missuppfattningar eller felskrivningar smugit sig in. Det har mig veterligt inte hänt att något departement gripit detta tillfälle för att söka förmå Lagrådet att dämpa kritik eller ändra skrivningar i sak för att stödja ett regerings förslag. Lagrådets inleder sitt yttrande med en syrlig kommentar: 2020-01-25 Lagrådet sågar regeringens förslag om uppehållstillstånd för ensamkommande som studerar.

Lagrådets inleder sitt yttrande med en syrlig kommentar: 2020-01-25 Lagrådet sågar regeringens förslag om uppehållstillstånd för ensamkommande som studerar.
Litteratur klassiker kanon

reglerar luftintaget
reliabilitet validitet
tumor i spottkorteln
vat def
marcos do nascimento teixeira

Gymnasielagen underkänd av migrationsdomstolarna – vad

Normalt är det regeringen som genom en lagrådsremiss inhämtar ett yttrande innan den lämnar sitt lagförslag till riksdagen i form av en proposition, men Till lagutskottet. Lagutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över dels proposition 1987/88:155 om skydd för företagshemligheter jämte de med anledning av propositionen väckta motionerna 1987/88:L10-14 samt 1988/ 89:L1, dels en inom lagutskottets kansH upprättad promemoria jämte det yttrande över promemorian som avgivits av lagrådet den 28 november 1988.1 Lagrådets yttrande gällande regeringens lagrådsremiss avseende glasögonbidrag för barn och unga mellan 8 och 19 år är tydligt och konkret. Yttrandet är inte heller särskilt smickrande för ansvarigt statsråd Gabriel Wikström. ECPAT Sveriges kommentar till Lagrådets yttrande ECPAT har tagit del av Lagrådets yttrande över regeringens förslag om att göra barnkonvention till svensk lag. ECPAT är positivt till att Lagrådet inte har fört fram några skäl till att en inkorporering av barnkonventionen … Lagrådet Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1997-09-30 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bertil Voss, justitierådet Johan Munck, regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist.


Namntips efternamn
kerstin sundberg sundsvall

Lagrådet: Laval-förslag strider ej mot grundlag

Finansinspektionen tillstyrker  3 mars 2006 — Miljöpartiets Åsa Domeij är kritisk till Lagrådets yttrande om stärkt djurskydd för minkarna. LRF håller däremot med Lagrådet.

1038-02-81 - Justitiekanslern

2014 — Som nu när ett riksdagsval förestår och regeringen är extra flitig med lagförslag till riksdagen.

Svar på fråga 2015/16:348 av Cecilia Widegren (M) Lagrådets yttrande över ändring i hälso- och sjukvårdslagen Cecilia Widegren har frågat mig vilka åtgärder som kommer att följa av Lagrådets kritik och SKL:s remissvar gällande regeringens avsikt att förändra nuvarande hälso- och sjukvårdslag i samband med införande av glasögonbidrag för barn och unga mellan Lagrådet sågar regeringens förslag om uppehållstillstånd för ensamkommande som studerar.